• 0( 0 RECENZIJE )
    37 POLAZNIKA

    Psorijaza se danas shvata kao sistemsko oboljenje sa zahvaćanjem multiplih organskih sistema u organizmu. Takođe je udružena sa mnogostrukim komorbiditetima, a o remećenju valiteta života oboljelih da i ne govorimo. Upravo zbog ovakvog tereta bolesti, mijenja se i paradigma njenog liječenja sa ambicioznim ciljevima koji postaju mogući pojavom novih terapeutika. Jedan od lijekova koji zauzima sve značajnije mjesto u liječenju psorijaze je sekukinumab, koji ciljano inhibira jedan od ključnih citokina u patogenezi psorijaze – interleukin…

    POKRENI