Slika profila
Pogledajte profil od Feđa Omeragić

Feđa Omeragić

ginekologija/porodiljstvo

Omeragić (Sadika) Feđa je rođen 1959. godine u Zemunu. Diplomirao je 1985. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom: “Primjena prostaglandina u prekidu odmakle trudnoće“, brani 12. marta 1999. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uz mentorstvo Prof Dr Zlatana  Fatušića. Doktorsku disertaciju „Epidemiološke i kliničke karakteristike malignih tumora jajnika“, brani na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli  31. augusta 2006. uz mentorstvo  Akademika Prof Dr Srećka Šimića Feđa Omeragić je zaposlen na Ginekološko akušerskoj klinici Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli do 2002., od kada započinje rad u vlastitoj privatnoj ginekološkoj praksi. Federalno ministarstvo zdravstva dodjeljuje mu zvanje „Primarius“ 17. aprila 2003. , kao priznanje za dugogodišnji rad i postignute rezultate u zaštiti zdravlja stanovništva i razvoj zdravstva. Septembra 2009. Feđa Omeragić je izabran za docenta, a u novembru 2014. u zvanje vanrednog profesora  na katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Obzirom da u medicinskoj nauci ne prestaje potreba za daljnjim usavršavanjem ni nakon završenog studija, postiplomskog studija i postizanja doktorske disertacije, tokom dugogodišnje ljekarske prakse Feđa Omeragić svoje znanje u oblasti ginekologije i perinatologije unapredjuje i obnavljaobavlja  u više svjetskih obrazovnih centara: Copenhagen, Denmark, WHO (World Healt Organization) “Train the Trainers” Reproductuve Health and Familly Planning Courses, 1996.g Dubrovnik, Hrvatska School of Medical Ultrasound Ian Donald“, 1996.g Dubrovnik, Hrvatska Debrecin, Hungary UNFPA/WHO Colaboration Centre „Familly Planning Course“, 1997. Tunis, Nationa Institute for Family Planning, WHO Colaboration Centre „Familly planning methods“, 1997.g Dubrovnik Hrvatska, “Family Planning – Inter University Centre Dubrovnik“, 1997.g i 1998.g Salzburg, Austria “CORNELL University Medical College”. Seminar in Oncology, 1998.g i 2001.g Charleston, South Carolina, USA, „Medical Univeristy of South Carolina-(MUSC)“, 1999.g Dubrovnik, Hrvatska „ Europian School of Perinatal medicine“ (Summer Course 2), 1999.g Zagreb, Hrvatska, Središnji institut za Tumore. 2000.g Willah, Austria-Ljubljana, Slovenija, „VIII International Basic and Advanced Course on Gynecological Endoscopic Surgery“, 2001.g Sarajevo, BiH, European School of Oncology „Evidence Based Management of Breast Cancer“, 2001.g European Expert Meeting on the Benefit / Risk of Oral contraception, Berlin, Germany, 2009. International breast ultrasound School , Ferrara, Italu , septembar, 2011. Advanced 4D ultrasound in obstetrics and gynecology, Zagreb, april 2012. Feđa Omeragić je učesnik značajnih evropskih i svjetskih kongresa gdje objavljuje vlastita istraživanja: V Congress of Rural Women’s Role in the Development of the Balcan Countries Thesasaloniki, 1997 Meeting on Youth and Reproductive Health , WHO, Copenhagen Denmark, 1997 XVII Europian Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugal, 2000. I World Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries, Tuzla, BiH, 2000. V World Congress of Perinatal Medicine, Barcelona, Spain, 2001. XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Santiago de Chile, Chile, 2003 XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Kuala Lumpur, Malesia, 2006 IV European Congress for Colposcpy and Cervical Pathology, Belgrade, Serbia.2007.g a u našoj zemlji i regiji XXIII Ginekološko akušerska nedelja, SLD, Beograd 1989 XXXIV Ginekološko- akušerska nedelja SLD, Beograd 1990 XI Kongres ginekologa-opstetričara Jugoslavije, Novi Sad 1990 V Ginekološko perinatalni dani BiH, Banja Luka, BiH 1990 I Kongres Ginekologa i perinatologa BiH, Sarajevo, BiH 1996 II Ginekološko-perinatološki Bosansko-Austrijski simpozijum Bihać, BiH 1999 Međunarodni simpozijum „Novi Napreci u ginekologiji i opstetriciji“ Tuzla, BiH,1999 I Seminar o psiho-socijalnom aspektu trudnoće i porođaja. Tuzla, BiH 1999 VII Tečaj “Dani Klinike“ Opća bolnica „Sveti Duh“ Zagreb, Hrvatska, 2000 I Mostarski ginekološki dani, Mostar, BiH, 2001 IV Bosansko – Austrijski simpozijum ginekološke endoskopije, Bihać, BiH 2003. I Ohrid Meeting for Gynaecologists and Perinatologists, Ohrid, Makedonija 2005 Simpozijum Učestalost, dijagnostika i terapija genitalnog karcinoma u BiH, Akademija nauka BiH, Sarajevo 2007. Feđa Omeragić je objavio preko 60 naučnih i stručnih radova u domaćoj i inostranoj medicinskoj literaturi Kao koautor u prvom bosansko-hercegovačkom udžbeniku “Ginekologija” (Fatušić Z i sur) objavio je 5 poglavlja iz oblasti planiranja porodice, oboljenja adneksalnih struktura i endometrioze te značajno poglavlje- adneksalni tumori Kao koautor u prvom bosansko-hercegovačkom udžbeniku „Perinatologija“ (Balić A i sur) objavio je 3 poglavlja iz oblasti puerperium, Rh izoimunizacija. Koautor je u mongrafiji Savjetovanje i procedure prije i nakon namjernog ranog prekida trudnoće (Riđanović Z i sur.2005). 2014. godine objavio je knjigu pod naslovom “Tumori jajnika, jajovoda i potpornih struktura materice”. Neki od naslova objavljeni su u Journal of Perinatal Medicine, Journal of Marternal-Fetal & Neonatal medicine, The Internationa Journal of Basic and Clinical Research and Practice, EnterNouse i drugim. Neka su njegova istraživanja citirana u svjetskoj literaturi, pa su tako navodi njegovog rada iz časopisa Enter Nouse (1999) citiran u knizi Henry P. David- a, „From Abortion to Contraception: A Resource to Public Policies and Reproductive Behavior in Central and Eastern Europe from 1917 to the Present “, a rad iz istog časopisa iz 1996. je citiran u časopisu Family Planning Perspectives, u članku Adolescent Pregnancy and Childbearing: Levels and Trends in Developed Countries (Susheela S and E. Darroch J, Volume 32, No 1, Jan/Feb 1999).
  •  159
  • 2.5

O CME.ba

CME.ba je prva online, multimedijska edukacijska platforma za kontinuiranu medicinsku edukaciju u BiH.

KONTAKT I IMPRESUM

USLOVI KORIŠTENJA

Ko je trenutno prijavljen?

Trenutno nema prijavljenih korisnika

Pretplatite se na naš newsletter

vrh
2021 © CME.ba Sva prava zadržana. Proudly made with Apple.